अन्तर प्रदेश कानून अध्ययन तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु