माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश नं. २ का माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ताको भ्रमण टोलीलाई स्वागत गर्नुहुँदै